Problem z Flarum

Zombie
SP24
SP24

Bez%C2%A0tytu%C5%82u|690x431 Podczas wejścia na stronę instalacji Flarum mam takie błędy. Używam nginx'a i to mój plik w sites-available:

server {

  server_name nazwa.ml www.nazwa.ml;
  root /var/www/html/nazwa;

  index index.php index.html index.htm;
  location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

listen [::]:443 ssl http2 ipv6only=on; # managed by Certbot
listen 443 ssl http2; # managed by Certbot
gzip off;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.nazwa.ml/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.nazwa.ml/privkey.pem; # managed by Certbot
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/www.nazwa.ml/chain.pem;
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

location ~ \.php$ {
  include snippets/fastcgi-php.conf;
  fastcgi_pass       unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}

server { if ($host = www.nazwa.ml) { return 301 https://$host$request_uri; } # managed by Certbot

  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server ipv6only=on;

  server_name www.nazwa.ml nazwa.ml;
return 404; # managed by Certbot

}

SystemZ
SystemZ Admin lvlup.pro

Problem leży w assetach (arkusze stylów .css i skrypty .js), nie mogą się załadować ze względu na błędy polityki bezpieczeństwa. Tak naprawdę to błąd przeglądarki która chroni użytkownika.

Czy między twoim serwerem a przeglądarką jest jakieś proxy lub reverse-proxy np. Cloudflare?

SP24
SP24

Cloudflare nie, ale Let's Encypt tak. Dopóki nie było certyfikatu wszystko było ok.

SystemZ
SystemZ Admin lvlup.pro

Let's encrypt to nie jest żadnego rodzaju proxy.

Sprawdź czy host/adres strony w konfiguracji serwera WWW oraz aplikacji jest taki sam. Może to być niezgodność w stylu "zadziałam bez www.*"

Nieznajomy11
Nieznajomy11 Moderator forum.lvlup.pro

Wydzielono 4 posty tworząc nowy wątek: Zużycie pamięci na VPS

Nieznajomy11
Nieznajomy11 Moderator forum.lvlup.pro

1 post przeniesiono do wątku: Zużycie pamięci na VPS

Nieznajomy11
Nieznajomy11 Moderator forum.lvlup.pro

1 post przeniesiono do wątku: Zużycie pamięci na VPS

system
system

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.